Functiebeperkingen

Met een functiebeperking wordt elke langdurige fysieke, mentale, verstandelijke of zintuiglijke beperking bedoeld die je in wisselwerking met diverse drempels kan beletten volledig, daadwerkelijk en op voet van gelijkheid met anderen te participeren in de samenleving. Ook stoornissen als leer- of aandachtstoornissen worden hier bedoeld.

De examencommissie streeft ernaar iedereen in optimale omstandigheden aan het examen te laten deelnemen. Personen met een functiebeperking kunnen specifieke ondersteunende maatregelen aanvragen. Volg dit stappenplan:

 1. Schrijf je in voor het toelatingsexamen arts en tandarts. Duid bij je inschrijving aan dat je een aanvraag doet voor ondersteunende maatregelen en geef de gevraagde informatie over je functiebeperking op. Alle criteria waaraan een attest moet voldoen, vind je bij criteria voor het medisch verslag of psychodiagnostisch rapport terug. Alle aanvragen worden vertrouwelijk behandeld.
   
  Uiterste aanvraagdata functiebeperking
  1e examenmoment 2e examenmoment
  22 mei 2017 2 augustus 2017

   
 2. Betaal het inschrijvingsgeld van 36 euro. Alle informatie over de betaling ontvang je via e-mail na je inschrijving.
   
 3. Bezorg uiterlijk voor de deadline uit stap 1 een gemotiveerd medisch verslag of psychodiagnostisch rapport over je functiebeperking via één van deze kanalen:
  • een gescande versie opladen via de inschrijvingsmodule tijdens je inschrijving in stap 1;
  • gescand per e-mail, met als titel 'vertrouwelijk': toelatingsexamen.artstandarts@vlaanderen.be
  • schriftelijk onder gesloten omslag, met vermelding 'medisch geheim' en aangetekend verstuurd:
   Aan de voorzitter van de Examencommissie toelatingsexamen arts en tandarts
   Hendrik Consciencegebouw, lokaal 6A04
   Koning Albert II-laan 15
   1210 BRUSSEL – België
    
 4. Je aanvraag wordt behandeld als
  • Je inschrijving correct is gebeurd en je hebt aangegeven dat je ondersteunende maatregelen aanvraagt.
  • Het inschrijvingsgeld is geregistreerd.
  • Je medisch verslag of psychodiagnostisch rapport is ontvangen.
    
 5. De examencommissie onderzoekt of er voldoende grond is om bijzondere maatregelen toe te kennen. Als je aanvraag wordt goedgekeurd ontvang je een e-mail met een overzicht van de ondersteunende maatregelen die je worden aangeboden.

Opgelet!
Je moet voor elk examenmoment een nieuwe aanvraag indienen, ook als je al in voorbije jaren of in juli 2017 deelnam aan het examen met een goedgekeurde aanvraag voor ondersteunende maatregelen.

Bekijk de criteria voor het medisch verslag of psychodiagnostisch rapport om na te gaan of je voor jouw functiebeperking een nieuw medisch verslag of psychodiagnostisch rapport moet opsturen.

Kandidaten met een goedgekeurde aanvraag voor ondersteunende maatregelen hebben een andere dagindeling dan reguliere kandidaten. De dagindeling en verdere richtlijnen ontvang je persoonlijk via e-mail.

De volgende ondersteunende maatregelen worden aangeboden aan kandidaten met de opgesomde functiebeperkingen. Bij bepaalde functiebeperkingen worden bijkomende optionele ondersteunende maatregelen aangeboden. Na goedkeuring van de ondersteunende maatregelen via e-mail, moet je bevestigen van welke optionele ondersteunende maatregelen je gebruik wil maken. Je doet dit binnen de deadline die je via e-mail ontvangt.

1. Ondersteuning voor alle leerstoornissen, aandachtstoornissen, pervasieve ontwikkelingsstoornissen en een visuele beperking:

 • extra tijd: 30 minuten gedurende de voormiddag en 40 minuten gedurende de namiddag, gespreid over de verschillende examenonderdelen;
 • een rustigere examenhal met meer ruimte tussen de kandidaten;
 • gebruik van markeerstiften en een lat.

1.1. Optionele ondersteuning voor de leerstoornis dyslexie:

 • werkboeken in A3-formaat;
 • gebruik van oordopjes (zelf mee te brengen);
 • gebruik van voorleessoftware Sprint of Kurzweil op voorwaarde dat de kandidaat daarvoor een aanvraagformulier laat invullen door een behandelende arts en opstuurt naar de examencommissie.

1.2. Optionele ondersteuning voor de leerstoornis dyscalculie:

 • werkboeken in A3-formaat;
 • gebruik van oordopjes (zelf mee te brengen);
 • gebruik van een rekenmachine.

1.3. Optionele ondersteuning voor pervasieve ontwikkelingsstoornissen (bijvoorbeeld autisme):

 • werkboeken in A3-formaat;
 • gebruik van oordopjes (zelf mee te brengen).

1.4. Optionele ondersteuning voor aandachtstoornissen (bijvoorbeeld ADHD en ADD):

 • werkboeken in A3-formaat;
 • gebruik van oordopjes (zelf mee te brengen).

1.5. Optionele ondersteuning voor een visuele beperking:

 • werkboeken in A3-formaat;
 • gebruik van oordopjes (zelf mee te brengen);
 • gebruik van voorleessoftware Sprint of Kurzweil op voorwaarde dat de kandidaat daarvoor een aanvraagformulier laat invullen door een behandelende arts en opstuurt naar de examencommissie.

2. Ondersteunende maatregelen voor kandidaten met diabetes type 1:

 • extra tijd: 30 minuten gedurende de voormiddag en 40 minuten gedurende de namiddag, gespreid over de verschillende examenonderdelen;
 • een rustigere examenhal met meer ruimte tussen de kandidaten;
 • toestemming om gesuikerde dranken en een snack te benutten tijdens het examen.

3. Ondersteunende maatregelen voor kandidaten met bewegings- en/of geluidstics:

 • extra tijd: 30 minuten gedurende de voormiddag en 40 minuten gedurende de namiddag, gespreid over de verschillende examenonderdelen;
 • apart examenlokaal waar geen andere kandidaten zitten;
 • werkboeken in A3-formaat (optioneel).

4. Kandidaten met een bepaalde functiebeperking die geen extra tijd of extra kalme locatie vereist, zullen in de gewone hallen zitten in een speciale blok. Die speciale blok zal dicht bij de EHBO, een toilet en de uitgang zijn. De begeleiders zullen op de hoogte zijn van de specifieke medische zorg die de kandidaten nodig hebben in geval van nood.

Een medisch verslag of psychodiagnostisch rapport is het bewijsstuk waarop de commissie zich beroept om ondersteunende maatregelen te kunnen toekennen. Niet iedereen is bevoegd om een diagnose te stellen en alle nodige informatie moet aanwezig zijn op zo'n attest.

Daarom moeten de medische verslagen of psychodiagnostische rapporten aan de onderstaande criteria voldoen. De criteria kunnen verschillen per vorm van functiebeperking.

Alle medische verslagen en psychodiagnostische rapporten moet de volgende informatie bevatten:

 • vermelding van de persoonsgegevens van de kandidaat: naam en voornaam.
 • vermelding van de functiebeperking.
 • vermelding van de naam en functie van de arts of andere diagnosesteller.
 • handtekening van de arts of andere diagnosesteller.
 • datum van de opmaak van het medisch attest/psychodiagnostisch rapport.

Ga na of je op basis van je functiebeperking slechts eenmaal, jaarlijks of per examensessie een attest moet indienen.

1. Bijkomende criteria voor leerstoornissen als dyslexie en dyscalculie:

 • Bij de eerste aanvraag voor ondersteunende maatregelen dien je een medisch attest in. Als er ondersteunende maatregelen zijn toegekend, moet je bij een nieuwe deelname geen attest meer indienen.
 • Het attest hoeft niet recent te zijn.
 • Het attest is gebaseerd op de criteria van achterstand, didactische resistentie en exclusiviteit zoals beschreven door Netwerk Leerproblemen Vlaanderen of door de Stichting Dyslexie Nederland voor Nederlandse attesten.
 • Het attest moet opgesteld zijn door:
  • Personen of instanties met autonoom diagnostische bevoegdheid (vb CLB, Centra voor Ambulante Revalidatie (CAR) of orthopedagogen en logopedisten met toegang tot multidisciplinaire deskundigheid) conform het standpunt van Netwerk Leerproblemen Vlaanderen.
  • Voor Nederlandse attesten zijn dat de beroepscategorieën die zijn vermeld op de website van SDN.

2. Bijkomende criteria medisch attest/psychodiagnostisch rapport voor aandachtstoornissen als ADD en ADHD:

 • Elk jaar moet je een medisch attest indienen. Wanneer er voor de sessie van juli ondersteunende maatregelen zijn toegekend, dien je voor de sessie van augustus geen attest meer op te sturen.
 • Het attest en de diagnose moet dateren van 2015 of later. Aandachtstoornissen kunnen schommelen in de tijd, waardoor ze niet onbeperkt in de tijd geldig zijn.
 • Het attest dient een verwijzing naar de recente diagnostiek en de recente testen te bevatten.
 • Het attest moet opgesteld zijn door:
  • (kinder)neuroloog
  • (kinder/jeugd)psychiater

3. Bijkomende criteria medisch attest/psychodiagnostisch rapport voor alle andere functiebeperkingen:

 • Is een functiebeperking van blijvende aard, dien je slechts eenmaal een medisch attest in te dienen. Is het een functiebeperking van tijdelijke aard, dien je voor elke sessie een medisch attest in te dienen (bijvoorbeeld omwille van een operatie, een breuk ...).
 • Het attest moet opgesteld zijn door een arts.